VÚV TGM Povodí Labe Povodí Ohře Povodí Vltavy Technologická agentura České republiky

Udržitelné využívání vodních zdrojů v podmínkách klimatických změn

Vybrané publikace předcházející metodice

Metodika navazuje na dlouhodobý výzkum hydrologického modelování a modelování dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství probíhající ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i. a Českém hydrometeorologickém ústavu již řadu let. V průběhu těchto let vznikla řada publikací, které byly východiskem této metodiky. Nejrelevantnější z nich jsou uvedeny v následujícím výčtu.

Hanel, M., Kašpárek, L., Mrkvičková, M. et al. (2011) Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., 108 s.

Hanel, M., Vizina, A. (2010), Hydrologické modelování dopadů změn klimatu v denním kroku: korekce systematických chyb a přírůstková metoda. VTEI, 52 (Mimořádné číslo 2), s. 17-21.

Hanel, M., Vizina, A., Máca, P., Pavlásek, J. (2012) A multi-model assessment of climate change impact on hydrological regime in the Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (3), 152-161.

publikace vznikly v rámci řešení úkolu VaV SP/1a6/108/07 „Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření“ s finanční podporou Ministerstva životního prostředí.

Mrkvičková, M., et al. (2012) Navrhování adaptačních opatření pro snižování dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR. VUV TGM. 133 s.

publikace vznikla v rámci řešení projektu „Výzkum adaptačních opatření pro eliminaci dopadu klimatické změny v regionech České republiky“ (QH81331) v rámci Programu výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012 (podprogram Efektivní postupy v agrárním sektoru), jehož poskytovatelem je Ministerstvo Zemědělství ČR prostřednictvím Národní agentury pro zemědělský výzkum.

Horáček, S. et al. (2012) Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka (pilotní projekt). VUV TGM, 150 s.

publikace vznikla v rámci stejnojmeného projektu finančně podpořeném Ministerstvem Zemědělství ČR prostřednictvím Národní agentury pro zemědělský výzkum (QH91247).

Hanel, M., Mrkvičková, M., Máca, P., Vizina, A., Pech, P. (2013) Evaluation of simple statistical downscaling methods for monthly regional climate model simulations with respect to the estimated changes in runoff in the Czech Republic. Water Resources Management, 26.

Hanel, M., Kašpárek, L., Peláková, M., Beran, A., Vizina, A. (2013) Evaluation of changes in deficit volumes: support for protection of localities suitable for construction of reservoirs. Considering Hydrological Change in Reservoir Planning and Management.

Daňhelka, J., Hanel, M., Kulasová, B., Pretel, J., Tolasz, R. (2013) Simulace potenciálních dopadů klimatické změny na vodní hospodářství: současné možnosti a limity. Vodní hospodářství 3/2013.

publikace vznikly v rámci řešení projektu TA02020320 „Podpora dlouhodobého plánování a návrhu adaptačních opatření v oblasti vodního hospodářství v kontextu změn klimatu“, který byl řešen za finanční podpory Technologické agentury České republiky v letech 2012-2014.

Beran, A., Vizina, A. (2013) Odvození regresních vztahů pro výpočet výparu z volné hladiny a identifikace trendů ve vývoji měřených veličin ve výparoměrné stanici Hlasivo, Vodní hospodářství 3/2013.

Máca, P., Vizina, A., Horáček, S. (2013) Optimalizace parametrů modelu Bilan metodou SCDE, Vodní hospodářství 3/2013.

Treml, P., Beran, A. (2013) Mountain Protected Areas in a Changing World: Impact of snowmaking on the runoff regime in the streams of the Krkonoše Mountains National Park.

Vizina, A., Hanel, M., Melišová E. (2014) Analýza propagace sucha pomocí generátorů počasí, VTEI – Vodní hospodářství, 12/2014.

publikace vznikly v rámci řešení projektu TA01020508 „Udržitelné využívání vodních zdrojů v podmínkách klimatických změn“, který byl řešen za finanční podpory Technologické agentury České republiky v letech 2011-2014.