VÚV TGM Povodí Labe Povodí Ohře Povodí Vltavy Technologická agentura České republiky

Udržitelné využívání vodních zdrojů v podmínkách klimatických změn

Hodnocení stavu podzemních vod

Za limitní hodnotu pro hodnocení podzemních vod je zvolena hodnota 98.5% kvantil odtokové výšky referenčního období. Pro hodnocení je analogicky použito variantní užívaní vody. Na obrázku 5 jsou znázorněny hodnoty pro podzemní vody pro všechna variantní užívaní. V jednotlivých sloupcích jsou kategorie.

Obr. 5: Vyhodnocení podzemních vod

Obr. 5: Vyhodnocení podzemních vod

Pro variantní užívaní o hodnotě 1.4 jsou uvedeny na následujícím obrázku 6.

Obr. 6: Vyhodnocení podzemních vod - variantní užívání

Obr. 6: Vyhodnocení podzemních vod – variantní užívání

Výhledová období ovlivněná klimatickou změnou

Při hodnocení stavu podzemních vod v podmínkách klimatické změny jsou uvažovány relativní změny od referenčního období 1961-1990. Metoda nekvantifikuje přímé hodnoty základního odtoku a zásob podzemních vod, ale pouze o změny dle matematického modelování těchto veličin pomocí modelu Bilan.

Na obrázku 7 jsou zobrazeny relativní hodnoty hodnocení podzemních vod. V jednotlivých sloupcích jsou znázorněné výhledové horizonty.

Obr. 7: Vyhodnocení podzemních vod - variantní užívání

Obr. 7: Vyhodnocení podzemních vod – variantní užívání