VÚV TGM Povodí Labe Povodí Ohře Povodí Vltavy Technologická agentura České republiky

Udržitelné využívání vodních zdrojů v podmínkách klimatických změn

Ověření

Kapitola se zabývá ověřením metodických postupů pro hodnocení vodních zdrojů v současných podmínkách a podmínkách ovlivněných změnou klimatu. Ověření bylo provedeno pro denní a měsíční časový krok, kdy větší důraz byl kladen na posouzení v měsíčním časovém kroku a rozborem jednotlivých dílčích výpočtů, které vstupovaly jako proměnné do výsledného výpočtu. Na obrázku 15 jsou zobrazena testovaná povodí, barevné rozdělení odpovídá zařazení do kategorií I.-IV. Seznam použítých povodí je v tabulce . Hodnocení bylo provedeno dle postupů uvedených v předchozích kapitolách. Pro výpočet dílčích veličin byl použit propojený model hydrologické bilance BILAN. Dále byl postup výpočtu ověřen na datasetu mezipovodí pro celou Českou republiku, tato data byla dále použita pro vyhodnocení dopadů klimatické změny.

Obr. 15: Vybraná povodí pro ověření výpočetních algoritmů

Obr. 15: Vybraná povodí pro ověření výpočetních algoritmů

Současné podmínky

Na obrázku 16  jsou zobrazeny výsledky pro hodnocení povrchových vod v denním (osa x) a měsíčním (osa y) časovém kroku. Dle předpokladu konečné výsledku nejsou totožné, avšak pohybují se v okolí korelační přímky (červeně, která udává hodnotu korelace rovné 1). Pro testovaná povodí je hodnota korelačního koeficientu ρ=0.73, pro hodnoty vzorce v denním a měsíčním časovém kroku.

Obr.16: Porovnání výsledků pro denní a měsíční posouzení

Obr.16: Porovnání výsledků pro denní a měsíční posouzení

Dále jsou zobrazeny výsledky pro měsíční časový krok. Na obrázku 17 jsou grafy pro jednotlivé kategorie I-IV. Na ose x jsou hodnoty zabezpečení a na ose y hodnoty hodnocení. Barevná pole rozdělují jednotlivé katogorie do tříd (od aktivní po pasivní kategorii). Jednotlivá povodí jsou znázorněna v grafech body o stejné barvě. Zobrazení více bodů o stejné barvě je dáno variantním užíváním od 0,6 do 1,4 (tzn 9 bodů pro každé povodí). Na grafu lze tedy pozorovat posun v jednotlivých třídách pro každé povodí při změně užívání.

Obr. 17: Porovnání výsledků pro variabilní a konstantní limitní hodnotu (threshold)

Obr. 17: Porovnání výsledků pro variabilní a konstantní limitní hodnotu (threshold)

Na obrázku 18 typu boxplot jsou vykresleny výsledky pro konstantní (konst) a variabilní (vars) threshold formou krabicových grafů v jednotlivých třídách pro variantní užívání. Na ose x jsou jednotlivé kategorie dle K99 a na ose y hodnoty výpočtu. Z výsledků je možno konstatovat, že pro výpočet celkového hodnocení lze použít stejný vzorec a stejné třídy. Výsledky pro obě metody limitní hodnoty jsou obdobné.

Obr. 18: Porovnání výsledků pro variabilní a konstantní limitní hodnotu (threshold)-graf typu boxplot

Obr. 18: Porovnání výsledků pro variabilní a konstantní limitní hodnotu (threshold)-graf typu boxplot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1Boxplot neboli krabicový graf či krabicový diagram jeden ze způsobů grafické vizualizace numerických dat pomocí jejich kvartilů. Střední “krabicová“ část diagramu je shora ohraničena 3. kvartilem, zespodu 1. kvartilem a mezi nimi se nachází linie vymezující medián. Boxploty mohou obsahovat také linie vycházející ze střední části diagramu kolmo nahoru a dolů, tzv. vousy, vyjadřující variabilitu dat pod prvním a nad třetím kvartilem. Odlehlé hodnoty, tzv. outliery, pak mohou být vykresleny jako jednotlivé body.