VÚV TGM Povodí Labe Povodí Ohře Povodí Vltavy Technologická agentura České republiky

Udržitelné využívání vodních zdrojů v podmínkách klimatických změn

Predikce stavu vodních zdrojů

Vzhledem k očekávaným dopadů klimatické změny na vodní režim je potřeba na povodích, kde je již v současnosti napjatá vodní bilance, zvolit určitá adaptační opatření. V tomto případě se především řeší, zda-li je nevyhovující stav možno řešit omezením v užívání vody, což s sebou samozřejmě nese dopady na různé druhy hospodářství a zásobování vodou obyvatelstva, které by mělo být prioritní.

Na obrázku 8 je zobrazeno schéma pro hodnocení, kde na ose x  jsou zobrazeny povrchové vody a na ose y vody podzemní. Z grafu vyplývá, že pokud je jedna složka v dobrém aktivním stavu, může celkové hodnocení nadlepšit, avšak toto nadlepšení není zásadní1.

Obrázek 8: Kombinace hodnocení

Obr.8: Kombinace hodnocení

Stav v tabulce 4 je kombinací stavu povrchových a podzemních vod a je rozdělen do čtyř kategorií, dle kterých se následně určuje, zda-li jsou opatření potřebná a pokud ano jaká. Tato základní opatření jsou v této tabulce uvedeny.

Tabulka 4: Opatření

Tab. 4: Opatření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1Například kombinace hodnocení povrchové vody v kategorii I a podzemní vody v kategorii IV