VÚV TGM Povodí Labe Povodí Ohře Povodí Vltavy Technologická agentura České republiky

Udržitelné využívání vodních zdrojů v podmínkách klimatických změn

Úvod

Metodika v prostředí České republiky navazuje na hodnocení vodních zdrojů dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci § 6 a ČSN 75 2405 (Vodohospodářské řešení vodních nádrží). Tato metodika avšak zahrnuje komplexnější přístup hodnocení, které je především zaměřené na kvantifikaci událostí nedostatku vody pro současné a výhledové podmínky v České republice.

Klimatická změna přináší řadu rizik nejen ve vodním hospodářství, ale rovněž na dalších hospodářských sektorech, které jsou vývojem klimatu ovlivněny (energetika, doprava, zemědělství atd.). Navržená metodika je postavena na principech managementu rizika. Tyto principy jsou využitelné nejen v oblasti vodního hospodářství ale i v dalších dotčených hospodářských sektorech.

Cíl metodiky

  1. Popis korektních způsobů při hodnocení vodních zdrojů.
  2. Využití dostupných informací o možných dopadech změny klimatu při plánování v oblasti vod.

Popis uplatnění certifikované metodiky

Uplatnění metodiky je předpokládáno ve dvou rovinách:

  • Návrhové hodnocení vodních zdrojů v současných a výhledových podmínkách s důrazem na variantní užívání vody. Využití těchto metod je relevantní ve všech oblastech zabývajících se dlouhodobým plánováním, návrhy strategií udržitelného rozvoje či děl s dlouhou životností. Z tohoto hlediska je metodika určena širokému okruhu uživatelů. Může se jednat o projekční společnosti, výzkumné organizace, univerzity, podniky povodí apod.
  • Aktualizace plánů povodí dle Rámcové směrnice o vodní politice v této oblasti předpokládáme hlavní uplatnění metodiky prostřednictvím institucí zajišťujících přípravu aktualizací plánů povodí, tedy jednotlivých podniků povodí a společností jako Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Hydroprojekt nebo Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Ekonomické aspekty

Zavedení popsaných postupů v metodice nepředpokládá významné náklady: v případě integrace informací o dopadech změny klimatu do plánů povodí je metodika navržená tak, aby ji bylo možno aplikovat s využitím volně dostupných dat a dat běžně používaných v plánech povodí. V případě klimatické prověrky a pro tvorbu scénářů změny klimatu v jakékoliv oblasti mohou vzniknout náklady na pořízení dat, popřípadě odborné zpracování scénářů. Bez těchto podkladů nicméně není možné dopady změny klimatu kvalifikovaně posoudit. Ekonomický přínos lze v tomto případě kvantifikovat spíše obecně. Hlavním předpokládaným přínosem projektu je zefektivnění procesu navrhování adaptačních opatření na dopady změn klimatu a dále zvýšení efektivity opatření, která budou navrhována s uvážením možného budoucího vývoje klimatu. Korektní posouzení možných dopadů změny klimatu při jakémkoliv dlouhodobém plánování může napomoci v rovině specifikace vhodných opatření (např. při výběru z několika variant, dimenzování opatření apod.). Naopak posouzení dopadů změny klimatu nestandardními způsoby může vést k zavádějícím výsledkům a doporučením pro realizovaná adaptační opatření.